قوانین

مسابقه به صورت مجازی برگزار می گردد. لذا شرکت کنندگان از جای جای دنیا حق شرکت در مسابقه را دارند.

شرکت کنندگان حق استفاده از داده های مسابقه در مواردی غیر از این رویداد را ندارند.

شرکت کنندگان می توانند به صورت فردی و یا به صورت تیم در این رویداد شرکت کنند.

شرکت کنندگان باید توانایی برنامه نویسی مناسبی در حداقل یک زبان را داشته باشند.

زبان برنامه نویسی مورد استفاده شرکت کنندگان، هر زبانی می تواند باشد.

نمونه ها : java, python, R , matlab, C++ , C# , php, javascript,…

استفاده از هرگونه توابع کتاب خانه ای مجاز است.

استفاده از همه ابزار ها و مجموعه داده های مختلف در این مسابقه آزاد است. در صورت ادامه انتخابات در دور دوم، مسابقه ادامه پیدا می کند. شرایط و قوانین متعاقبا اعلام می گردد.

نحوه امتیاز دهی :

امتیاز هر تیم حداکثر 100 می باشد. این امتیاز در دو قسمت 50 امتیازی محاسبه می گردد.

امتیاز پیش بینی :

بر اساس خروجی سامانه پیاده سازی شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد. رای کاندید های انتخاباتی بدون در نظر گرفتن آراء باطله محیاسبه می گردد.X: درصد پیش بینی شده
j: کاندید شماره j
i : تیم شماره i

امتیاز داوری :

تیم ها باید قبل از اتمام مسابقه ، کد های خود را ارسال کرده باشند. همچنین حداقل در یک صفحه و حداکثر در سه صفحه توضیحات به همراه نتایج نهایی که خروجی کد های آن ها هست ، ارسال نمایند.

امتیاز داوران در دو بخش محاسبه می گردد.

بخش اول 40 امتیاز :

این 40 امتیاز به همه تیم هایی که خروجی برنامه هایشان منطبق بر نتایج ارسالی باشد تعلق می گیرد.

بخش دوم 10 امتیاز:

کد های شرکت کنندگان بر اساس معیار های زیر مورد استفاده ارزیابی می گیرد.

استفاده از ابزارها ، کتابخانه ها و الگوریتم ها مناسب

ساختاریافتگی، خوانایی کد و استفاده از کامنت و توضیحات

سرعت به دست آمدن نتایج

سپس از تیم های منتخب بر حسب امتیاز دعوت به عمل می آید که از کد ها و نتایج خروجی کد های خود دفاع کنند.