نتایج سیستم های هوش مصنوعی پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری ایران سال 1396

آیا سیستم های هوش مصنوعی می توانند نتیجه انتخابات ایران را پیش بینی کنند؟

سوالی که در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران ،در فضای گروه های تلگرام دست به دست می چرخید تا تعداد بینندگانش به سیصد هزار نفر برسد ولی جوابی برای آن مشخص نبود. امروز و بعد از شمارش آراء نامزد های انتخاباتی جواب این سوال روشن شد. موفقیت سیستم های هوش مصنوعی در پیش بینی انتخابات ایران، شگفت انگیز بوده است. بر اساس میانگین نتایج به دست آمده از 37 سیستم هوش مصنوعی که توسط تیم های خبره مشارکت کننده در مسابقه بزرگ هوش مصنوعی پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری ایران بدست آمد، نتیجه انتخابات در کانال تلگرامی رویداد به صورت زیر پیش بینی شد و نمودار آن منتشر گشت.

رییسی :38.49080043
روحانی : 57.77991446
میرسلیم : 2.558740476
هاشمی طباء :1.102760195

پس از مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات به صورت رئیسی (38.30) ، روحانی (57.13) ، میرسلیم (1.16) و هاشمی طبا (0.52) ، متوسط قدر مطلق تفاضل درصدی مجموعه سیستم های هوش مصنوعی با نتایج انتخابات تنها 0.7 درصد بوده است. پس از موفقیت سیستم هوش مصنوعی MogIA در پیش بینی نتایج انتخاباتی آمریکا در حالی که غالب نظرسنجی ها نظری متفاوت داشتند و موفقیت سیستم های هوش مصنوعی در پیش بینی انتخابات ایران، پیش بینی می شود کاربرد استفاده از علم داده کاوی به خصوص در انتخابات ها، در آینده ای نزدیک بسیار بیشتر شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی این رویداد مراجعه نمایید.